Staco Gedragscode 

Ter bescherming van de belangen, de veiligheid en de reputatie van Staco gelden voor alle medewerkers algemene, professionele en verantwoordelijke gedragsnormen. De belangrijkste principes en regels die gelden voor de activiteiten van Staco evenals de normen die Staco voor zichzelf stelt in haar omgang met zakenpartners en belanghebbenden, zijn opgenomen in deze Staco Gedragscode.

default-image.jpg
Gedragscode

1. Naleving van wettelijke voorschriften  

Naleving van wet- en regelgeving is een belangrijk principe van verantwoordelijke bedrijfsvoering en de basis van alle activiteiten van Staco. In deze Gedragscode zijn de fundamentele richtlijnen opgenomen voor professioneel en verantwoordelijk gedrag van alle Staco-medewerkers. Het is echter niet mogelijk om in dit document alle wettelijke bepalingen, bedrijfsvoorschriften en beleidsregels op te nemen waaraan de directie, de leidinggevenden en medewerkers van Staco zich moeten houden. De leden van de directie, de leidinggevenden en de medewerkers van Staco moeten zelf zorgen dat ze op de hoogte zijn van alle wettelijke bepalingen die voor hen van belang zijn en bij twijfel dienen ze de directie van Staco om advies te vragen.

2. Bevorderen van eerlijke concurrentie  

Het beleid van Staco is erop gericht eerlijke concurrentie te bevorderen. Staco houdt zich aan alle van toepassing zijnde binnen- en buitenlandse antitrust- en mededingingswetgeving. Het is niet toegestaan afspraken te maken met concurrenten over prijzen of handelsvoorwaarden of om overeenkomsten te sluiten met concurrenten over de verdeling van markten. Overeenkomsten die in strijd zijn met de antitrustwetgeving mogen niet worden vervangen door overeenkomsten binnen brancheorganisaties of door met concurrenten overeengekomen gedragswijzen.  

Staco verwerpt praktijken die neerkomen op oneerlijke concurrentie. Als Staco een overheersend marktaandeel heeft, mag dit niet worden misbruikt ten koste van klanten of concurrenten. Alle leden van de directie, leidinggevenden en medewerkers moeten zich bewust zijn van het feit dat overtreding van antitrust- en mededingingswetgeving op geen enkele wijze het belang van Staco dient en absoluut moet worden vermeden. Overtredingen worden niet getolereerd.

3. Corruptiebestrijding  

Alle medewerkers moeten zich inzetten voor de bestrijding van corruptie binnen hun invloedssfeer. Corruptie is het aanbieden, verstrekken of accepteren van een gift, lening, vergoeding, beloning of ander voordeel aan of van anderen als aansporing om iets oneerlijk of illegaals te doen of iets dat een schending van vertrouwen zou betekenen. Alle leden van de directie, leidinggevenden en medewerkers moeten zich bewust zijn van het uitzonderlijke risico dat corruptie kan inhouden voor zowel Staco als voor henzelf persoonlijk. Corruptie wordt niet getolereerd.

4. Belangenverstrengeling vermijden

Alle zakelijke besluiten van Staco worden genomen in het beste belang van Staco. Het is de taak van alle leden van de directie, leidinggevenden en medewerkers van Staco om belangenverstrengeling te voorkomen tussen privébelangen (direct of indirect of via gelieerde personen of bedrijven) en die van Staco. Mocht een dergelijke belangenverstrengeling toch voorkomen, dan moet dit worden opgelost conform de wet en de Staco-beleidsrichtlijnen en op een open en transparante manier worden afgehandeld.

5. Witwassen van geld voorkomen

Staco voldoet aan haar wettelijke verplichtingen ter voorkoming van het witwassen van geld en laat zich niet in met witwaspraktijken. In geval van twijfel dienen medewerkers ongebruikelijke financiële transacties te melden aan de voor het toezicht verantwoordelijke afdeling, vooral als het gaat om contant geld en als er redenen zijn om aan te nemen dat het gaat om witwassen.

6. Internationale handel

De geldende wettelijke bepalingen betreffende internationale handel zijn ook van toepassing op de producten en diensten van Staco. Staco moet zich houden aan alle geldende export- of importbeperkingen en moet de regelingen en voorwaarden naleven met betrekking tot vergunningen die zijn opgelegd door nationale of internationale overheden.  

7. Eerlijke arbeidsomstandigheden, diversiteit en non-discriminatie

Het commerciële succes van Staco is voor een groot deel afhankelijk van haar medewerkers. Staco hecht waarde aan de diversiteit van haar medewerkers en erkent de fundamentele waarden van sociale verantwoordelijkheid. Daarom is het in het belang van Staco om in het kader van arbeid en sociaal welzijn, voor eerlijke werkomstandigheden en gelijke kansen te zorgen. Dat betekent dat geen enkele vorm van discriminatie van medewerkers zal worden getolereerd, of dat nu is op basis van geslacht, leeftijd, seksuele identiteit, etnische oorsprong, huidskleur, beperkingen, religie of andere persoonlijke aspecten.  

Staco ziet het als haar plicht om een werkgever te zijn die haar medewerkers respectvol en eerlijk behandelt met betrekking tot vergoeding, ontwikkeling, opleiding, gezondheid en welzijn, gelijke kansen voor alle medewerkers en de privacy en individuele waardigheid van alle medewerkers volledig respecteert. Staco verwacht ook dat haar medewerkers elkaar met respect behandelen. Discriminatie, pesterijen, intimidatie of beledigingen worden niet getolereerd.

8. Verwerping van dwang- en kinderarbeid

Staco respecteert de internationaal erkende mensenrechten en verwerpt alle vormen van dwang- en kinderarbeid en dat geldt ook voor haar zakenpartners. Bij het inzetten van personeel respecteert Staco de wettelijke voorschriften betreffende de minimumleeftijd waarop arbeid mag worden verricht.

 9. Gezondheid, veiligheid en milieubescherming

Het Arbo-zorgsysteem, veiligheidsmaatregelen en milieubescherming vormen een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen en worden in aanmerking genomen bij alle technische, economische en sociale overwegingen. Staco vindt het haar taak als werkgever om een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers te garanderen. Het is de taak van alle medewerkers om zich te houden aan de Arbo- en veiligheidsvoorschriften en bij het produceren en ontwikkelen van producten en diensten rekening te houden met het milieu, materialen en energie te besparen en hergebruik te bevorderen.  

10. Geheimhoudingsplicht  

De kennis en informatie die wordt verkregen tijdens de werkzaamheden voor Staco zijn een basiselement van haar zakelijke succes. Staco investeert op grote schaal menskracht en financiële middelen in het ontwikkelen van (innovatieve) producten en diensten. Staco verzekert haar succes in de markt door deze (innovatieve) producten en diensten te beschermen.

Het is dan ook van het allergrootste belang dat maatregelen worden genomen om deze (innovatieve) producten en diensten te beschermen. Alle leden van de directie, leidinggevenden en medewerkers mogen aan geen enkele derde, concurrent of mediaorganisatie niet-openbare informatie verschaffen over historische, actuele of toekomstige aangelegenheden.  

Dit omvat onder andere informatie betreffende bedrijfsvoering, financiële resultaten, personeel, technologische innovaties of welke andere informatie dan ook die niet openbaar is ongeacht of dergelijke informatie is aangemerkt als “vertrouwelijk”. Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie van derden of leveranciers evenals vertrouwelijke informatie van medewerkers die ook worden beschermd door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

11. Gedrag in het openbaar en bij publiciteit  

Staco respecteert het recht van vrije meningsuiting en de bescherming van persoonlijke rechten en privacy. Alle medewerkers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij in hun privéleven ook kunnen worden beschouwd als vertegenwoordiger van Staco. Daarom wordt op alle medewerkers een beroep gedaan om de goede naam en reputatie van Staco te beschermen door de manier waarop zij zich in het openbaar uiten en gedragen, in het bijzonder tegenover de media. Medewerkers moeten er bij het uitspreken van een persoonlijke mening rekening mee houden dat hun persoonlijke mening niet kan worden gekoppeld aan hun functie bij Staco.  

12. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

De bescherming van persoonsgegevens vooral van medewerkers, klanten en leveranciers is van groot belang voor Staco. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als dit absoluut noodzakelijk is in verband met het werk of voor zover voorgeschreven door de wet. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt na goedkeuring door de persoon in kwestie en voor zover toegestaan door de wet.  

13. Garanderen van goede boekhoudkundige praktijken en bedrijfsarchieven  

Naleving van wet- en regelgeving is een belangrijk principe van verantwoordelijke bedrijfsvoering en vormt de basis van alle activiteiten van Staco. Dit vereist ook dat Staco een nauwkeurige en volledige administratie voert. Er mag geen enkel geheim of ongeregistreerd fonds worden opgezet voor welk doel dan ook. Staco heeft een systeem van interne reviews die garanties bieden dat transacties op een zodanige manier worden geregistreerd dat het opstellen van een financiële verklaring in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en andere eisen aangegeven door Staco mogelijk is en volledige verantwoording te kunnen afleggen over de activa en passiva van het bedrijf.  

14. Interne organisatie voor de naleving van deze Gedragscode

Elke medewerker, werkmaatschappij en business unit is verantwoordelijk voor de naleving en  uitvoering van de bepalingen van deze Staco Gedragscode evenals de andere interne bedrijfsregels die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.

15. Overtreding van de Staco Gedragscode – disciplinaire maatregelen  

Staco zet zich in voor het handhaven van professionele en verantwoordelijke gedragsnormen in alle zakelijke verhoudingen. Alle medewerkers dienen zich te houden aan deze Staco Gedragscode en hen wordt gevraagd om overtredingen en vermoedens van overtredingen te melden. Medewerkers die dat doen worden beschermd tegen vergelding. Niet-naleving van deze Staco Gedragscode zal disciplinaire maatregelen voor de desbetreffende medewerker tot gevolg hebben. Proportionele disciplinaire maatregelen zullen worden genomen tegen medewerkers:

• die de wet of de gedragsnormen van deze Staco Gedragscode overtreden of die zich schuldig maken aan ander onbehoorlijk of onwettig gedrag; en/of  

• die direct of indirect wraak nemen, of anderen aanmoedigen dat te doen, tegen een medewerker  die een vermoeden van een overtreding heeft gemeld.  

Disciplinaire maatregelen worden genomen in overeenstemming met de ernst van de overtreding, waarbij ontslag tot de mogelijkheden behoort.