Кодекс за поведение на ROTO 

С цел защита на интересите, сигурността и имиджа на ROTO и неговите дъщерни дружества (наричани по-нататък „ROTO“) за всички служители се прилагат общи, професионални и отговорни стандарти на поведение.  

В този Кодекс за поведение на ROTO са установени основните принципи и правила, уреждащи действията на ROTO, както и стандартите, които ROTO спазва в отношенията си с бизнес партньори и заинтересовани страни.

default-image.jpg
Code of conduct

1. Спазване на законите

Спазването на законите е важен принцип на отговорно бизнес поведение и е в основата на всички дейности на ROTO. Този Кодекс за поведение съдържа основните насоки за професионално и отговорно поведение за всички служители на ROTO. Въпреки това той няма за предмет описването на всички законови разпоредби и корпоративни правила и политики, които управителният съвет, мениджърите и служителите на ROTO трябва да спазват. Членовете на управителния съвет, мениджърите и служителите на ROTO трябва да се осведомяват за законовите разпоредби в тяхната област на отговорност и ако изпитват съмнения, да потърсят правна консултация от управителния съвет на ROTO.

2. Насърчаване на лоялната конкуренция

Политиката на ROTO е да насърчава лоялната конкуренция. ROTO спазва цялото приложимо национално и чуждестранно антитръстово законодателство, както и закона срещу нелоялната конкуренция. Не се разрешава определянето на цени или условия на търговия с конкуренти или сключването на споразумения с конкуренти за разделяне на пазари. Споразуменията, които противоречат на антитръстовото законодателство, не могат да се заменят с договорени с конкуренти начини на поведение или със споразумения в рамките на търговски асоциации.  

ROTO не приема практики, които съставляват нелоялна конкуренция. Ако ROTO има доминиращ пазарен дял, с него не може да се злоупотребява за сметка на клиенти или конкуренти. Всички членове на управителния съвет, мениджъри и служители трябва да знаят, че нарушаването на законите за конкуренцията и антитръстовите нарушения по никакъв начин не служат на интересите на ROTO и трябва напълно да се избягват.  Не се толерират нарушения.

3. Недопускане на корупция

Всички служители трябва да се противопоставят на корупцията в съответните си области на влияние. Предлагането, предоставянето или приемането на подарък, заем, възнаграждение, награда или друго предимство на/от друго лице като стимул за извършване на непочтени, незаконни или свързани с нарушаване на доверието действия представлява корупция. Всички членове на управителния съвет, мениджъри и служители трябва да са осведомени за изключителния риск, който може да възникне за ROTO и самите тях, от корупцията. Корупцията не се толерира.

4. Недопускане на конфликт на интереси

Всички бизнес решения на ROTO се вземат в негов най-добър интерес. Всички членове на управителния съвет, мениджъри и служители на ROTO са длъжни да не допускат конфликт между лични интереси (пряко, непряко или чрез свързани физически или юридически лица) и интересите на ROTO. Ако въпреки това възникне такъв конфликт на интереси, той трябва да бъде отстранен в съответствие със закона и политиките на ROTO по открит и прозрачен начин.

5. Предотвратяване на изпирането на пари

ROTO изпълнява законовите си задължения за предотвратяване на изпирането на пари и не участва в дейности, свързани с изпиране на пари. В случай на съмнение всички служители са длъжни да докладват на съответния отговорен отдел за необичайни финансови сделки, особено извършваните с пари в брой, които биха могли да породят основателни съмнения за изпиране на пари.

6. Международна търговия

Действащите законови разпоредби за международната търговия се прилагат и за продуктите и услугите на ROTO. ROTO трябва да спазва всички действащи ограничения за износ или внос, както и разпоредбите и условията за издаване на разрешения, установени от националните или международните органи.  

7. Справедливи условия на труд, многообразие и недискриминация

Търговският успех на ROTO зависи до голяма степен от неговите служители. ROTO цени многообразието на служителите си и признава основните принципи на социалната отговорност. Поради това е в интерес на ROTO да се осигурят справедливи условия на труд и равни възможности по отношение на работата и социалното благосъстояние. Това означава, че ROTO не толерира никаква форма на дискриминация спрямо служителите, независимо дали е основана на пол, възраст, сексуална идентичност, етнически произход, цвят на кожата, увреждане, религия или други лични характеристики.  

ROTO счита, че е негов дълг да бъде работодател, който се отнася към служителите си с уважение и справедливо по отношение на възнаграждението, развитието, обучението, здравето и благосъстоянието, равните възможности за всички служители и надлежното зачитане на личния живот и индивидуалното достойнство на служителите. ROTO очаква и неговите служители да се уважават взаимно. Дискриминация, тормоз, заплахи или обиди няма да бъдат толерирани.  

8. Недопускане на принудителен и детски труд

ROTO зачита международно признатите права на човека и не допуска никакви форми на принудителен и детски труд, включително по отношение на своите бизнес партньори. При наемането на служители ROTO спазва законоустановената  минимална трудоспособна възраст в съответната юрисдикция.

9. Здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

Здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда са неразделна част от всички бизнес процеси и са включени във всички технически, икономически и социални сфери. ROTO счита, че е негов дълг да бъде работодател, който осигурява здравословни и безопасни условия на труд за своите служители. Всички служители са длъжни да спазват правилата за здраве и безопасност при работа, да опазват околната среда при производството и разработването на продукти и услуги, да насърчават рециклирането и да пестят ресурси и енергия.  

10. Задължение за поверителност

Познанията и информацията, придобити по време на работа в ROTO, са в основата на търговския успех на компанията. ROTO инвестира значителни човешки и финансови ресурси за разработване на (иновативни) продукти и услуги. ROTO гарантира успеха си на пазара, като защитава тези (иновативни) продукти и услуги.

От съществено значение е да се вземат предпазни мерки за защита на тези (иновативни) продукти и услуги. Никой член на управителния съвет, мениджър и служител няма право да разкрива пред трети страни, конкуренти или медии каквато и да е непублична минала, сегашна или бъдеща информация. Това включва по-специално информация, свързана с бизнес операции, финансови резултати, персонал, технологични иновации или друга информация, която не е публично достояние, независимо дали е обозначена ката „поверителна“. Това се прилага и за поверителната информация на трети страни или доставчици, както и за поверителната информация на служителите, които са защитени и от приложимото законодателство за защита на данните.  

11. Поведение на обществени места и комуникации

ROTO зачита правото на свобода на словото и защитата на личните права и неприкосновеността на личния живот. Всички служители трябва да знаят, че в личния си живот те могат да бъдат възприемани и като представители на ROTO. Поради това всички служители се призовават да пазят авторитета и имиджа на ROTO чрез своя начин на действие и поведение на обществени места, включително пред медиите. Когато изразяват лично мнение, служителите трябва да внимават да не допускат личното им мнение да се свързва с работата им в ROTO.

12. Защита на данните и сигурност на информацията

Защитата на личните данни, по-специално на служителите, клиентите и доставчиците, е изключително важна за ROTO. Личните данни се събират и обработват само когато това е абсолютно необходимо за изпълнението на служебни задължения или се изисква по закон. Лични данни могат да се събират или обработват само със съгласието на съответното лице и когато това е разрешено от закона.  

13. Водене на надлежно счетоводство и счетоводни регистри  

Спазването на законите е важен принцип на отговорно бизнес поведение и е в основата на всички дейности на ROTO. Това също така изисква счетоводните документи и регистри на ROTO да бъдат точни и пълни. Не се разрешава наличието на неоповестени или незаписани средства за каквито и да било цели. РОТО поддържа система за вътрешен контрол, която е достатъчна, за да осигури разумни гаранции, че сделките са записани по начин, който позволява да се изготвят финансови отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и други изисквания, определени от РОТО, и да се води пълна отчетност за активите и пасивите на дружеството.

14. Вътрешна организация за спазване на този Кодекс за поведение

Всеки служител, дружество от групата и бизнес подразделение носи отговорност за прилагането и изпълнението на разпоредбите на този Кодекс за поведение на ROTO, както и на други вътрешни правила на компанията, приложими в съответната му сфера на дейност.

15. Нарушаване на Кодекс за поведение на ROTO — дисциплинарни мерки  

ROTO гарантира спазването на професионални и отговорни стандарти на поведение във всички свои бизнес отношения. Всички служители са длъжни да спазват този Кодекс за поведение на ROTO и се насърчават да докладват за нарушения или подозрения за нарушения, като на тези служители е осигурена защита срещу отмъщение. 

Неспазването на този Кодекс за поведение на ROTO води до налагане на дисциплинарно наказание на съответния служител. Налага се подходящо дисциплинарно наказание на служител:

• който наруши закона или стандартите на поведение, съдържащи се в този Кодекс за поведение на ROTO, или има вина за друго неправомерно или незаконно поведение и/или  

• който пряко или непряко отмъсти или подтикне други лица да отмъстят на служител, докладвал за предполагаемо нарушение.  

Наложеното дисциплинарно наказание съответства на тежестта на нарушението, което може да включва и прекратяване на трудовото правоотношение.