Отказ от отговорност на

Тази страница съдържа отказ от отговорност на Staco.eu, както е предоставен от Staco. Този отказ от отговорност посочва условията, при които Ви предлагаме информацията на нашия уебсайт.

default-image.jpg
Отказ от отговорност на

Авторско право:

Използването на информацията на този уебсайт е безплатно, стига да не копирате, разпространявате или използвате по друг начин тази информация или да злоупотребявате с нея. Може да използвате повторно информацията на този уебсайт само в съответствие с разпоредбите на задължителното законодателство.

Съдържанието на този уебсайт, данните, изображенията, текстовете и комбинациите от тях, както и софтуерът, са защитени с авторски права и права върху бази данни. Правата върху интелектуалната собственост принадлежат на Staco. Не е разрешено копирането на този сайт или на части от него без предварителното писмено разрешение на Staco.

Отговорност:

Въпреки постоянните грижи и внимание, които се полагат за съставянето на този уебсайт и съдържащата се в него информация, Staco не може да гарантира, че съдържащата се в него информация е пълна, вярна или винаги актуална. Staco не може да бъде държана отговорна за преки или косвени щети от какъвто и да е характер, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването на този уебсайт, достъпността или недостъпността на този уебсайт или наличните програми.

Препратки / хипервръзки:

Препратките или хипервръзките към други уебсайтове са само с информационна цел. Поради това Staco не гарантира достъпността и съдържанието на въпросните уебсайтове и не поема никаква отговорност за функционирането или информацията на тези уебсайтове.

Промени:

В случай на промяна на настоящия отказ от отговорност, ще намерите най-новата версия на отказа от отговорност на Staco.eu на тази страница.