Правна информация относно уебсайта

Staco посочва в този отказ от отговорност условията, при които информацията на нашия уебсайт се предлага на потребителя. Приложените линкове препращат към конкретните уебстраници, съдържащи "Етичния кодекс на Staco", "Политиката за защита на личните данни", "Политиката относно бисквитките" и " Правата на субектите на данни".

default-image.jpg
Отказ от отговорност на

Авторско право:

Използването на информацията на този уебсайт е безплатно, стига потребителят да не копира, разпространява или по какъвто и да е друг начин да използва или злоупотребява с тази информация. Потребителят може да използва повторно информацията на този уебсайт само в съответствие с разпоредбите на задължителното законодателство.

Съдържанието на настоящия уебсайт, съдържащите се в него данни, изображения, текстове и комбинации от тях, както и софтуерът, са защитени с авторски права и права върху бази данни. Правата върху интелектуалната собственост принадлежат на Staco. Копирането на този уебсайт или на части от него без предварителното писмено разрешение на Staco е забранено.

Отговорност:

ъпреки постоянната грижа и внимание, които се полагат за създаването на този уебсайт и съдържащата се в него информация, Staco не може да гарантира, че съдържащата се в него информация е пълна, вярна или винаги актуална. Staco не може да бъде държано отговорно за преки или косвени щети от каквото и да е естество, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването на уебсайта, достъпността или недостъпността на уебсайта или предоставения софтуе.

Препратки / хипервръзки:

ВПрепратките или хипервръзките към други уебсайтове се предоставят само за сведение на потребителя. Staco не може да гарантира достъпността и съдържанието на въпросните уебсайтове и не поема никаква отговорност за функционирането или информацията на тези уебсайтове.

Промени:

Staco си запазва правото да прави промени в настоящата правна информация по всяко време без предварително уведомление. Измененията ще бъдат публикувани незабавно на тази уебстраница.