Права на субектите на данни

ROTO спазва Общия регламент за защита на данните на Нидерландия (Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG) и Европейския ОРЗД. Данните се използват единствено за целта, за която са били получени и не се предоставят на трети лица, освен ако от ROTO се изисква по закон или по правни или правителствени процедури да предостави личните данни.

Тази процедура описва подхода на ROTO към правата на субектите на данни, чиито лични данни се записват или обработват. Като цяло субектите на данни ще бъдат информирани с „общо известие“ за обработването на лични данни, като например служителите да бъдат информирани за администрирането на заплатите в трудовия си договор и известие за бисквитки за посетителите на уебсайта, освен ако регистрацията не произтича естествено или се изисква с оглед на бизнес съображения, за да се извършва правилно дейността, например с доставчици и клиенти, в който случай такова известие няма да се предоставя.

Субектите на данни винаги имат право да възразят или да обжалват, или да подадат жалба, ако смятат, че ROTO, като записва или обработва лични данни, нарушава законите и разпоредбите или непропорционално уврежда техните интереси. В това отношение политиката за поверителност, публикувана на нашия уебсайт, също служи като насоки.

default-image.jpg
Disclaimer

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

За да се гарантира правилното записване и обработка на личните данни и да се даде възможност на субектите на данни да упражняват своите законни права, ROTO е назначило длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). Исканията от субектите на данни могат да бъдат подавани в писмена форма до c.bruin@rotogroep.nl или Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest, Нидерландия.

Ако бъде установено, че заявителят е законен субект на данни и е ясно кои права желае да упражни субектът на данните, ДЛЗД ще разгледа искането. След разследване ДЛЗД ще информира субекта на данните в писмена форма и ще посочи причините в срок от четири седмици от вземането на решението, а другите потребители на личните данни ще бъдат информирани за възможните последици от разследването, като например коригиране или заличаване на личните данни, или ограничаване на запазването или обработването на данни, освен ако това е невъзможно или непропорционално обременяващо.

Възражения и обжалване

Субектите на данни, които не са съгласни с решението на ДЛЗД относно едно или повече от правата, посочени по-долу, могат да информират ръководството на ROTO за своите възражения. Субектите на данни също така имат право да подадат жалба до нидерландския орган за защита на данните.

Права на субектите на данни

В съответствие с ОРЗД субектите на данни имат, inter alia, правата, изброени по-долу:

Право на информация, разследване и решение от ДЛЗД (членове 13 и 14 от ОРЗД)

Субектите на данни, чиито лични данни се записват или обработват, имат право на информация и могат да разрешат на други лица да упражняват тези права от тяхно име. Субектът на данни може да поиска безплатно и не повече от два пъти годишно кои данни са били записани, освен ако такова искане е неоснователно или прекомерно обременяващо.

Право на достъп (член 15 от ОРЗД)

Всеки субект на данни има право на достъп до собствените си данни, които са били съхранявани или обработвани, като се предоставя следната информация:

a. целите на обработването;
b. категориите лични данни, за които става въпрос;
c. дали данните се предават на трети страни и, ако е така, на кого;
d. дали има предаване на други държави или международни организации и, ако е така, на кого;
e. очакваните периоди на съхранение на данните;
f. правата на субекта на данните във връзка с въпросните данни;
g. право на субекта на данните да подаде жалба до нидерландския орган за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens; AP);
h. дали данните за субекта на данните са получени от източници, различни от субекта на данните, и ако е така, от кои източници;
i. дали е имало автоматизирано вземане на решения/профилиране и, ако е така, как работи и какви са възможните последици за субекта на данните.

Коригиране, изтриване и ограничаване на обработването (членове 16, 17 и 18 от ОРЗД)

Всеки субект на данни може да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни, записани по отношение на него:

I. коригиране: за коригиране на неточни или непълни лични данни;
II. изтриване: „забравяне“ на личните данни (изтриване на данни), ако:
• личните данни повече не са необходими за целта, за която са били събрани, и няма друга причина да бъдат запазени;
• целта на обработването на личните данни се основава на съгласието на субекта на данните и субектът на данните оттегля това съгласие;
• субектът на данните възразява срещу обработването и няма убедителни основания за по-нататъшното съхраняване или обработване на данните;
• личните данни са били незаконно съхранявани или обработвани.
III. искането за изтриване ще бъде отказано, ако личните данни са необходими за конкретни цели, като например законови задължения или съдебни производства; в този случай ще бъдат запазени само данните, необходими за тази цел, и трябва да се спазват периоди на съхранение, като тези съгласно нидерландския закон за архивите и научните или историческите изследвания;  
IV. ограничаване на обработването: субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на техните данни, ако точността на данните е под въпрос или личните данни вече не са необходими за първоначалната цел; следователно обработването може да бъде неправомерно, но субектът на данните може да поиска данните да бъдат блокирани или преместени по време на разследването, така че да не са достъпни за служителите, през което време данните не могат да бъдат заличени.

Преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)

Субектът на данните може да поиска данните да бъдат препратени на друга страна. След това ДЛЗД проверява дали става въпрос за цифрови данни и дали има правно основание тази друга страна да обработва тези лични данни въз основа на споразумение или съгласието на субекта на данните. След това данните ще бъдат предоставени в цифрова форма, доколкото това е необходимо за целта, за която са предназначени. Такъв ще бъде и случаят, ако ROTO е приемащата страна.

Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

Ако обработката на данни не е необходима за изпълнението на задача, обхваната от законния интерес на страната, отговорна за обработката, субектът на данните може например да възрази срещу: обработване за целите на директния маркетинг или научни изследвания или за статистически цели въз основа на конкретната ситуация на субекта на данните.

 Право на възражение срещу автоматизирано обработване/профилиране (член 22 от ОРЗД)

Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което води до правни последици, които го засягат или значително го засягат по друг начин, освен ако това е необходимо за изпълнението на договор, разрешено е от правна разпоредба или ако субектът на данните е дал изричното си съгласие.