Допуски

Моля, прегледайте всички допустими отклонения, илюстрирани поотделно само за подробности.

Little Coolhaven 6.jpg

Носеща шина

Напречна шина

Обрамчваща шина

Вдлъбнато или сфероидно огъване по напречната шина

Вдлъбнато или сфероидно огъване по носещата шина

Изкривяване по ос XY

Изравняване на носещата и обрамчващата шина

Основен стандартен панел

Основен фабричен панел