Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Staco.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Staco. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

default-image.jpg
Disclaimer

Copyright:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Het intellectueel eigendom berust bij Staco. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Staco is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid:

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Staco niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Staco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen / hyperlinks:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Staco geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Staco.eu op deze pagina.