Kodeks Postępowania Roto

W celu ochrony interesów, bezpieczeństwa i dobrego imienia spółki ROTO oraz jej spółek zależnych (zwanych dalej ROTO), wszystkich pracowników obowiązują wspólne, profesjonalne i odpowiedzialne standardy zachowania. Główne zasady i reguły regulujące działania ROTO, a także standardy, jakie ROTO wyznacza sobie w kontaktach z partnerami handlowymi i stronami zainteresowanymi, zostały opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania ROTO.

default-image.jpg
Kodeks Postępowania

1. Zgodność z przepisami prawa

Przestrzeganie prawa i przepisów jest ważną zasadą odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i podstawą wszystkich działań ROTO. Niniejszy Kodeks Postępowania określa podstawowe wytyczne dotyczące profesjonalnego i odpowiedzialnego zachowania wszystkich pracowników ROTO. Jednak przedstawienie wszystkich przepisów prawnych oraz regulacji i polityk firmowych, do których przestrzegania są zobowiązani członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy ROTO, wykracza poza zakres niniejszego dokumentu. Członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy ROTO są zobowiązani do zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi ich zakresu odpowiedzialności, a w razie wątpliwości do zasięgnięcia porady prawnej od zarządu ROTO.

2. Promowanie uczciwej konkurencji

Jedną z zasad obowiązujących w ROTO jest promowanie uczciwej konkurencji. ROTO przestrzega wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów antymonopolowych oraz przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Niedozwolone jest ustalanie cen lub warunków handlowych z konkurentami, czy zawieranie porozumień z konkurentami mających na celu podział rynków. Porozumienia naruszające przepisy antymonopolowe nie mogą być zastępowane sposobami postępowania uzgodnionymi z konkurentami, czy porozumieniami zawieranymi w ramach stowarzyszeń branżowych.

ROTO odrzuca praktyki stanowiące nieuczciwą konkurencję. W przypadku posiadania dominującego udziału w rynku, ROTO nie może go nadużywać kosztem klientów lub konkurentów. Wszyscy członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy powinni być świadomi tego, że naruszanie prawa konkurencji i przepisów antymonopolowych w żaden sposób nie służy interesom ROTO i należy tego całkowicie unikać. Naruszenia przepisów nie będą tolerowane.

3. Unikanie korupcji

Wszyscy pracownicy powinni przeciwstawiać się korupcji w swoich obszarach wpływów. Korupcja to oferowanie innej osobie, przekazywanie innej osobie lub przyjmowanie od innej osoby prezentów, pożyczek, płatności, nagród lub innych korzyści w ramach zachęty do czynu nieuczciwego, nielegalnego lub wiążącego się z naruszeniem zaufania. Wszyscy członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy powinni być świadomi nadzwyczajnego ryzyka, jakie korupcja może oznaczać dla ROTO i dla nich samych. Korupcja nie będzie tolerowana.

4. Unikanie konfliktu interesów

Wszystkie decyzje biznesowe ROTO podejmowane są w najlepiej pojętym interesie ROTO. Wszyscy członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy ROTO są zobowiązani unikać konfliktu interesów pomiędzy interesami prywatnymi (bezpośrednio, pośrednio, lub poprzez powiązane osoby lub firmy) a interesami ROTO. Jeśli jednak dojdzie do takiego konfliktu, powinien on zostać rozwiązany zgodnie z prawem i polityką ROTO i będzie on rozpatrywany w sposób otwarty i przejrzysty.

5. Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

ROTO wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i nie uczestniczy w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy. W przypadku wątpliwości, pracownicy są zobowiązani do zgłaszania odpowiedniemu działowi wszelkich nietypowych transakcji finansowych, zwłaszcza transakcji z udziałem gotówki, które mogłyby dawać podstawy do podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy, celem ich sprawdzenia.

6. Handel międzynarodowy

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie międzynarodowej działalności handlowej mają również zastosowanie do produktów i usług ROTO. ROTO jest zobowiązana przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń eksportowych i importowych oraz stosować się do przepisów i warunków zezwoleń wydawanych przez organy krajowe lub międzynarodowe.

7. Godziwe warunki pracy, różnorodność i brak dyskryminacji

Sukces handlowy ROTO zależy w dużej mierze od jej pracowników. ROTO ceni różnorodność swoich pracowników i uznaje podstawy odpowiedzialności społecznej. Dlatego też w interesie ROTO leży zapewnienie godziwych warunków pracy i równych szans w zakresie pracy i opieki społecznej. Oznacza to, że ROTO nie toleruje żadnych form dyskryminacji pracowników ze względu na płeć, wiek, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, kolor skóry, niepełnosprawność, wyznanie, czy inne cechy osobiste.

ROTO uważa, że jej obowiązkiem jest sprawiedliwe i pełne szacunku traktowanie pracowników w sprawach związanych z wynagradzaniem, rozwojem, szkoleniami, zdrowiem, dobrym samopoczuciem i równymi szansami dla wszystkich pracowników, a także należyte poszanowanie prywatności i godności osobistej pracowników. ROTO oczekuje również, że pracownicy będą traktować siebie nawzajem z szacunkiem. Dyskryminacja, prześladowanie, zastraszanie i zniewagi nie będą tolerowane.

8. Odrzucenie pracy przymusowej i pracy dzieci

ROTO respektuje uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i odrzuca wszelkie formy pracy przymusowej i pracy dzieci, także u swoich partnerów handlowych. Przy zatrudnianiu pracowników ROTO będzie przestrzegać minimalnego ustawowego wieku produkcyjnego obowiązującego w danej jurysdykcji.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska stanowią integralną część wszystkich procesów biznesowych i są uwzględniane we wszystkich kwestiach technicznych, ekonomicznych i społecznych. ROTO uważa, że jej obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP, uwzględnianie kwestii ochrony środowiska przy produkcji i opracowywaniu produktów i usług, promowanie recyklingu oraz oszczędzanie materiałów i energii.

10. Obowiązek zachowania poufności

Wiedza i informacje zdobyte w okresie pracy dla ROTO są podstawowym elementem jej sukcesu na rynku. ROTO inwestuje znaczne zasoby ludzkie i finansowe w rozwój (innowacyjnych) produktów i usług. ROTO zapewnia sobie sukces na rynku poprzez ochronę tych (innowacyjnych) produktów i usług.

Konieczne jest podjęcie środków ostrożności w celu ochrony (innowacyjnych) produktów i usług. Członkowie zarządu, kierownicy i pracownicy nie mogą ujawniać osobom trzecim, konkurentom i organizacjom medialnym żadnych niepublicznych informacji historycznych, aktualnych, ani prognozowanych. Obejmuje to, między innymi, informacje dotyczące działalności gospodarczej, wyników finansowych, personelu, innowacji technologicznych lub innych informacji niedostępnych publicznie, niezależnie od tego, czy takie informacje są oznaczone jako „poufne”, czy nie. Dotyczy to również informacji poufnych stron trzecich lub dostawców, jak również informacji poufnych pracowników, które również są chronione przez obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące prywatności danych.

11. Zachowanie w miejscach publicznych i komunikacja

ROTO szanuje prawo do wolności słowa oraz ochrony praw osobistych i prywatności. Pracownicy powinni mieć świadomość, że również w życiu prywatnym mogą być postrzegani jako przedstawiciele ROTO. Dlatego też pracownicy są zobowiązani do dbania o pozycję i dobre imię ROTO poprzez swoje publiczne zachowanie i postępowanie, zwłaszcza w kontaktach z mediami. W przypadku wyrażania osobistych opinii, pracownicy powinni zadbać o to, aby nie były one wiązane z ich pracą w ROTO.

12. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Ochrona danych osobowych, w szczególności danych pracowników, klientów i dostawców, ma dla ROTO szczególne znaczenie. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do wykonania zadań związanych z pracą, lub gdy wymagają tego przepisy prawa. Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą i gdy jest to dozwolone przez prawo.

13. Prawidłowe praktyki księgowe i dokumentacja firmy

Przestrzeganie prawa i przepisów jest ważną zasadą odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i podstawą wszystkich działań ROTO. Wiąże się to również z tym, że księgi rachunkowe i dokumentacja ROTO powinny być prowadzone w sposób rzetelny i kompletny. Nie należy tworzyć żadnych nieujawnionych lub nieewidencjonowanych funduszy, w jakimkolwiek celu. ROTO utrzymuje system wewnętrznej kontroli zapewniający, że transakcje są rejestrowane w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i innymi wymogami określonymi przez ROTO, oraz dla utrzymania pełnej odpowiedzialności za aktywa i pasywa spółki.

14. Organizacja wewnętrzna w celu przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania

Każdy pracownik, spółka należąca do grupy i jednostka biznesowa jest odpowiedzialna za wdrożenie i wykonanie postanowień zawartych w Kodeksie Postępowania ROTO, jak również innych wewnętrznych zasad firmy, w swoim obszarze działalności.

15. Naruszenia Kodeksu Postępowania ROTO - postępowanie dyscyplinarne

ROTO zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnych i odpowiedzialnych standardów zachowania we wszystkich swoich relacjach biznesowych. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania ROTO i zachęca się ich do zgłaszania naruszeń lub podejrzeń naruszeń. Pracownicy dokonujący zgłoszenia są chronieni przed działaniami odwetowymi.

Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania ROTO będzie skutkowało odpowiedzialnością dyscyplinarną pracownika. Odpowiednie działania dyscyplinarne będą podejmowane wobec pracowników:

• naruszających przepisy prawa lub standardy postępowania opisane w Kodeksie Postępowania ROTO, lub winnych innego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem zachowania; i/lub

• podejmujących działania odwetowe, bezpośrednio lub pośrednio, lub zachęcających innych do takich działań, przeciwko pracownikowi zgłaszającemu podejrzenie naruszenia.

Działania dyscyplinarne będą współmierne do powagi naruszenia i mogą obejmować rozwiązanie stosunku pracy.