Prawa stron przekazujących dane

Spółka ROTO podlega przepisom holenderskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) i europejskiego rozporządzenia RODO. Dane są wykorzystywane jedynie w przeznaczonym do tego celu i nie są udostępniane stronom lub osobom trzecim, chyba że spółka ROTO zostanie do tego zobowiązana prawnie na podstawie postępowania prawnego lub zarządzenia władz, obejmującego udostępnienie danych osobowych.

Opisane poniżej procedury określają, w jaki sposób ROTO podchodzi do praw stron przekazujących dane, których dane osobowe są zbierane i przetwarzane. W ujęciu ogólnym strona przekazująca dane zostanie poinformowana za pośrednictwem „zawiadomienia ogólnego” o przetwarzaniu danych osobowych, jak np. osoba zatrudniona, której przekazywane są dane dot. wynagrodzenia opisanego w umowie o pracę, a także informacja o wykorzystaniu plików cookie w odniesieniu do osób odwiedzających stronę internetową, o ile rejestracja wynika w sposób naturalny z prowadzenia działalności gospodarczej lub jest wymagana w świetle właściwego prowadzenia działalności gospodarczej, np. w stosunku do dostawców i klientów, w którym to przypadku zawiadomienie takie nie zostanie przekazane.

Strona przekazująca dane może w każdej chwili wyrazić sprzeciw, złożyć odwołanie lub zażalenie, jeżeli uważa, że poprzez zbieranie lub przetwarzanie danych ROTO narusza przepisy prawa lub rozporządzenia lub nieproporcjonalnie narusza jej interesy. W takim przypadku za wytyczne służyć może również Polityka prywatności w formie opublikowanej na naszej stronie.

default-image.jpg
Disclaimer

Kierownik ds. ochrony danych (DPO)

W celu ochrony poprawności zbierania i przetwarzania danych, a także dla zapewnienia stronom przekazującym dane możliwości korzystania ze swoich praw, spółka ROTO powołała kierownika ds. ochrony danych (DPO). Strony przekazujące dane mogą składać wnioski do c.bruin@rotogroep.nl lub do Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest, Holandia.

Po ustaleniu czy wnioskujący jest prawowitą stroną przekazującą dane i określeniu z jakich praw skorzystać chce strona przekazująca dane, DPO rozpatrzy wniosek. Po przeprowadzeniu postępowania DPO udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem stronie przekazującej dane w okresie do czterech tygodni po podjęciu decyzji, a pozostali użytkownicy danych zostaną poinformowani o możliwych skutkach postępowania, takich jak sprostowanie, usunięcie, lub ograniczenia dot. zatrzymania lub przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe.

Sprzeciw lub odwołanie

Strona przekazująca dane, która nie zgadza się z decyzją DPO dotyczącą prawa lub praw wymienionych poniżej, może poinformować kierownictwo ROTO o swoim sprzeciwie. Ponadto strona przekazująca dane ma prawo do złożenia zażalenia do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

Prawa stron przekazujących dane

Zgodnie z przepisami RODO, stronom przekazującym dane przysługują, m.in. następujące prawa:

Prawo do informacji, dochodzenia i wydania decyzji przez DPO (Art. 13 i 14 RODO)

Strona przekazująca dane, której informacje są zbierane lub przetwarzane, ma prawo do uzyskania informacji i może upoważnić innych do korzystania z tego prawa. Strona przekazująca informacje może zapytać, nieodpłatnie i nie więcej niż dwa razy do roku, które dane zostały zebrane, chyba że taki wniosek nie ma podstaw lub powoduje nadmierne uciążliwości.

Prawo dostępu (Art. 15 RODO)

Każda strona przekazująca dane ma prawo dostępu do swoich danych, które są przechowywane lub przetwarzane, przy czym należy podać następujące informacje:

a. cele przetwarzania,
b. kategorie danych osobowych, o których mowa,
c. czy dane przekazywane są stronom lub osobom trzecim, a jeśli tak, to komu,
d. czy dane przekazywane są do innych krajów lub organizacjom międzynarodowym, a jeśli tak, to komu,
e. oczekiwane okresy przechowywania danych,
f. prawa strony przekazującej dane dotyczące danych, o których mowa,
g. prawa strony przekazującej dane do złożenia zażalenia do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych (Autoriteit Persoonsgegevens – AP),
h. czy dane dotyczące strony przekazującej dane uzyskano ze źródeł innych niż strona przekazująca dane, a jeśli tak, to z jakich,
i. czy zastosowano automatyczne podejmowanie decyzji/profilowanie, a jeżeli tak, to na jakiej zasadzie i jakie są możliwe skutki dla strony przekazującej dane.

Sprostowanie, usunięcie i ograniczenia co do przetwarzania (Art. 16, 17 i 18 RODO)

Każda strona przekazująca dane może poprosić o sprostowanie, usunięcie lub o zastosowanie ograniczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych zebranych o niej:

I. sprostowanie: poprawienie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych,
II. usunięcie: wiąże się z „zapomnieniem” danych osobowych (usunięciem danych), jeżeli:
• dane osobowe nie są dłużej potrzebne dla celów, w jakich zostały zebrane, a także nie istnieje inny powód przechowywania takich danych,
• cel przetwarzania danych osobowych oparty jest na zgodzie wyrażonej przez stronę przekazującą dane, przy czym strona taka wycofała zgodę,
• strona przekazująca dane sprzeciwia się ich przetwarzaniu, a także nie istnieją przekonujące powody dla dalszego zatrzymania lub przetwarzania danych,
• dane osobowe były przechowywane lub zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.
III. wniosek o usunięcie zostanie odrzucony, jeżeli dane osobowe wymagane są dla konkretnych celów, takich jak wykonywanie obowiązków ustawowych lub dla celów postępowań prawnych, w którym to przypadku jedynie dane wymagane dla tych celów będą przechowywane, przy czym należy przestrzegać przepisów dot. okresu przechowywania, takich jak holenderska ustawa o archiwizacji oraz przepisy dot. badań naukowych i historycznych,
IV. ograniczenia związane z przetwarzaniem: strona przekazująca dane może poprosić o ograniczenia przetwarzania jej danych, jeżeli problem stanowi ich dokładność lub dane osobowe nie są dłużej wymagane dla początkowych celów, z tego względu przetwarzanie może nie być zgodne z prawem i strona przekazująca dane może poprosić o zablokowanie lub przeniesienie danych w trakcie prowadzenia postępowania, tak aby były one niedostępne dla pracowników, w którym to czasie nie mogą zostać usunięte.

Przenoszenie danych (Art. 20 RODO)

Strona przekazująca dane może poprosić, aby dane zostały przekazane innej stronie lub osobie. W takim przypadku DPO sprawdza, czy w grę wchodzą dane cyfrowe, a także czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych osobowych przez inną stronę lub osobę na podstawie umowy lub zgody wydanej przez stronę przekazującą dane. Następnie dane zostaną przekazane w formie cyfrowej w zakresie koniecznym do zrealizowania zamierzonego celu. Stanie się tak również wtedy, kiedy to ROTO będzie stroną otrzymującą.

Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne dla wykonania zadania objętego wiarygodnym interesem strony odpowiedzialnej za przetwarzanie, strona przekazująca dane może wyrazić sprzeciw, na przykład dotyczący przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub badań naukowych, w oparciu o konkretną sytuację strony przekazującej dane.

Prawo do sprzeciwu dotyczące automatycznego przetwarzania/profilowania (Art. 22 RODO)

Strona przekazująca dane ma prawo do tego, żeby względem niej nie podejmowano decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie, wywołujące dla niej skutki prawne lub inne znaczące skutki, chyba że okaże się to konieczne dla wykonania umowy, umożliwiają to przepisy prawa lub jeżeli strona przekazująca dane wyraziła na to swoją wyraźną zgodę.